PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

Zverejnené
6. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. novembra 2020