Záverečný účet Obce Medzianky za rok 2020

Zverejnené
14. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2021