Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Medzianky

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy