Schválený návrh VZN č.1/2021 o miestnych daniach na území obce Medzianky

Zverejnené
6. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 6. decembra 2021
Kategória

Prílohy