„Zmena zdroja vykurovania OCÚ v obci Medzianky s využitím OZE“ Výkaz-výmer, krycí list rozpočtu

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021